22 Kasım 2011 Salı

Kurtuluş Savaşı

1) Kurtuluş Savaşı’nda:
l. Mustafa Kemal Paşa’ya Gazilik ünvanı ile Mareşallik Rütbesi’nin verilmesi
ll. Başkomutanlık Kanunu ile TBMM’nin yetkilerini üç ay için Mustafa Kemal Paşa’ya vermesi
lll. 20 Ekim 1921’de Fransa ile Ankara Antlaşması’nın imzalanması
gelişmelerinden hangileri Sakarya Savaşı’nın sonuçları arasındadır?
A) Yalnız l B) Yalnız ll C) l ve ll D) l ve lll E) l, ll ve lll

2)Aşağıdaki gelişmelerden hangisinin l. İnönü Savaşı’nın sonuçları içinde yer aldığı savunulamaz?

A) Gümrü Antlaşması’nın imzalanması
B) Londra Konferansı’nın toplanması
C) TBMM ile Afganistan arasında dostluk antlaşmasının imzalanması
D) Halkın TBMM’ye olan güveninin artması
E) Düzenli Ordunun ilk zaferini kazanması


3 Haziran 2011 Cuma

TARİH BİLİMİNE GİRİŞ I


1.
I. Olayların doğruluğunun kanıtlanmasında belgelerden yararlanılması
II. Deney ve gözlem yöntemi ile araştırma yapılması
III. Farklı bilim dallarından yardım alınması
IV. Olayların günümüz koşullarına göre değerlendirilerek yorum yapılması
V. Olaylar arasında neden-sonuç bağlantısı kurulması
durumlarından hangilerinin tarih bilimi için geçerli olduğu savunulamaz?
A) I ve II B) I ve III C) III ve V
D) II ve IV E) IV ve V

2.

Tarih biliminin yer ve zaman gösterme özelliği göz önüne alındığında, aşağıdakilerden hangisi tarihi bir olayın anlatımı olarak kabul edilebilir?
A) Savaş biraz daha çabuk bitseydi sonuç olumlu olabilirdi.
B) Hükümdarın kararlı tutumu ülkesi için olumlu sonuçlar verdi.
C) Osmanlı Devleti'nin Balkanlardaki egemenliği XX. yüzyıl başlarında sona ermiştir.
D) Tarih boyunca en çok kuşatılan şehir İstanbul olmuştur.
E) Maliyenin bozulması birbirine benzeyen olumsuz gelişmelerin ortak sonucudur.

3.
1402'de Türk dünyasının liderliği için Timur ile Yıldırım Bayezid arasında yapılan Ankara Savaşı'nın kaybedilmesi Anadolu'da siyasi birliğin bozulmasına yol açtı.
Yukarıdaki bilgide tarihin aşağıdaki özelliklerinden hangisine değinilmemiştir?
A) Olaylar arasında neden-sonuç bağlantısı kurması
B) Geçmişi açıklayarak günümüze ışık tutması
C) Olayın gerçekleştiği zamanı bildirmesi
D) Olayın geçtiği yeri belirtmesi
E) Olayın kahramanlarından sözedilmesi

4.
Tarihi olaylar incelenirken dikkat edilmesi gereken özelliklerden biri de objektif olmaktır.
Aşağıdakilerden hangisi, tarih araştırmaları sırasında objektiflikten uzaklaşıldığının bir göstergesidir?
A) Olaylar arasında neden-sonuç bağlantısının kurulması
B) Birinci elden kaynaklardan yararlanılması
C) Olayın geçtiği dönemin koşullarının gözönünde bulundurulması
D) Olayla ilgili siyasi gelişmelere yer verilmemesi
E) Olayın geçtiği bölgede araştırma

5.
Tarih; geçmişte yaşanmış olayların belgelere dayandırılarak neden-sonuç ilişkisi içinde araştırılıp yer ve zaman belirtilerek açıklanmasıdır.
Bu bilgiye göre, bir olayın tarih araştırmalarına konu olabilmesi için aşağıdakilerden hangisi gerekli değildir?
A) Olayın üzerinden belli bir zaman geçmiş olmalıdır.
B) Olayın geçtiği yer belirtilmelidir.
C) Olayın gerçekleştiği zaman belirtilmelidir.
D) Yazılı ve yazısız kaynaklar bulunmalıdır.
E) Benzer olaylar yaşanmış olmalıdır.

6.
Tarihe yardımcı bilimlerden bazıları ve inceleme konuları şunlardır;
- Etnografya ; Toplumların özkültürleri
- Nümizmatik ; Eski paralar
- Paleografya ; Eski yazılar
Bu bilim dallarından yararlanılarak aşağıdakilerden hangisi ile ilgili sonuçlar ortaya konamaz?
A) Ekonomik yapı
B) Kültürel gelişmişlik
C) Coğrafi konum
D) Kullanılan yazının türü
E) Ticaret yapılıp-yapılmadığı yapılması

7.
Tarihi oluşumlar; milletlerin siyasi, bilimsel, ekonomik ve kültürel alanlarda birbirleriyle yaptıkları yarışların ürünüdür.
Bu tanıma göre, aşağıdakilerden hangisinin tarihi bir olay özelliği taşıdığı savunulamaz?
A) Hayvanların evcilleştirilmesi
B) Lidyalıların parayı kullanmaya başlaması
C) Alfabenin kullanılması
D) Kadeş Savaşı
E) İskender'in Asya Seferi

8.

Yazının kullanılmasından önceki dönemler tarih öncesi, yazının kullanılmasından sonraki dönemler ise tarih çağları olarak nitelendirilir. Tarihin incelenme ve öğrenilmesini kolaylaştırmak amacıyla yapılan bu sınıflandırmada bilim adamları, tarih çağlarına ait bilgileri daha kesin ve doğru olarak kabul etmektedir.
Bu durum tarih çağlarının hangi özelliği ile açıklanabilir?
A) Kültürlerin ortaya çıktığı dönem olması
B) Devletlerarası çatışmaların hızlanması
C) Toplumlararası kültür etkileşim yaşanması
D) Tarih öncesi bulguları dikkate almaması
E) Yazılı kaynaklardan yararlanılarak araştırılabilmesi

9.
Bir uygarlık merkezinde tarih öncesi dönemlerin tamamı yaşanmadan da tarih çağlarına geçilebilir.
Aşağıdakilerden hangisi, bu duruma kanıt olarak gösterilebilir?
A) Anadolu'da yontmataş devrine ait mağara resimlerinin bulunması
B) Mısırlıların kendine özgü hiyeroglif yazıyı kullanması
C) Anadolu'da tunç devri yaşanırken Asurlulara ait ticari tabletlerin bulunması
D) Türklere ait ilk yazılı belgelerin VIII. yüzyıla ait olan Orhun Kitabelerinin olması
E) Kalkolitik çağda Anadolu'da dinsel inanışların ortaya çıkması

10.
Yontma taş döneminde mağarada yaşayan, ilkel taş aletler yapan ve ateşi kullanmayı başaran insanoğlu, cilalı taş döneminde yerleşik hayata geçerek üretici olmuş, ayrıca seramikten eşyalar yapmaya başlamıştır.
Bu bilgiler aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?
A) Uygarlığın zamanla geliştiğinin
B) iletişim araçlarının geliştiğinin
C) Madeni eşyalar üretildiğinin
D) Yazının kullanıldığının
E) Merkezi devletlerin kurulduğunun

11.
Kalkolitik dönemde dini inançlar gelişmiş, insanlar bereket ve bolluk simgesi sayılan "Büyük Ana"ya tapmışlardır.
İnsanların dini inançlarında bu özelliğe yönelmesi, aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?
A) Şehirleşmenin giderek gelişmesi
B) Ekonomik yaşamın tarıma dayalı olması
C) Sanat çalışmalarının gelişmeye başlaması
D) İlk mezar örneklerinin yapılması
E) Ölümden sonraki hayata inanılması

12.

- Miladi takvime başlangıç olarak Hz. İsa'nın doğumu
- Hicri takvime başlangıç olarak Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye göçü esas alınmıştır.
Buna göre; miladi takvimin Avrupa'da, hicri takvimin ise Ön Asya' da daha yaygın olarak kullanılması aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?
A) Miladi takvimde Roma uygarlığının etkisinin olması
B) Farklı inanç sistemlerinin benimsenmesi
C) Coğrafi konumların farklı olması
D) Bilimsel gelişmelerin yetersiz olması
E) Hicri takvimin Ön Asya'da ortaya çıkmış olması

TARİH BİLİMİNE GİRİŞ II

1.
Tanım : Tarih; insan topluluklarının geçmişte yaşadıklarını, kültürlerini, toplumlar arası ilişkileri yer ve zaman göstererek, kaynaklara dayalı olarak inceleyen ve neden-sonuç bağlantısı kurarak anlatan bilim dalıdır.
Durum : Talaş Savaşı, Orta Asya'ya egemen olmak isteyen Araplar ile Çinliler arasında yapılmış ve savaşın kazanılması Türklerin İslamiyet’e geçiş sürecini hızlandırmıştır.
Yukarıda verilen durumda tarihin tanımında yer alan unsurlardan hangisine değinilmemiştir?
A) Yer
B) Neden
C) Zaman
D) Toplumlararası ilişkiler
E) Sonuç

2.
Tarihi olayların incelenmesinde zamanın bildirilmesinin zorunlu olması aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir?
A) Tarihi olayların uzun bir süreçte gerçekleşmesi
B) Tarihsel olayların neden-sonuç ilişkisi içinde incelenmesi
C) Tarihi olayların birbirlerine benzemesi
D) İnsan ilişkilerini konu alması
E) Tarihi olayların yerlerinin bilinmesinin zorunlu olması

3.
Aşağıdakilerden hangisi bir olayın tarih araştırmalarına konu olabilmesi için taşıması gerekli özelliklerden biri olarak gösterilemez?
A) Geçtiği yer bilinmeli
B) Yaşandığı zaman bilinmeli
C) Neden-sonuç ilişkisi olmalı
D) İnsanlar arasındaki ilişkilerin sonucu olmalı
E) Milattan sonra yaşanmış olmalı

4.
Tarih olaylarının objektif olarak incelenebilmesi için,
I. Olayların üzerinden belirli bir sürenin geçmesini beklemek
II. Belgelere dayalı araştırma yapmak
III. Olayın geçtiği dönemin şartlarını dikkate almak
IV. Olayların tekrarlanmasını beklemek
V. Olayları günümüz koşullarında değerlendirmek
gibi özelliklerden hangilerinin esas alınması gereklidir?
A) I, II ve III B) I, III ve V C) II, III ve IV
D) I, II ve IV E) III, IV ve V

5.
- Tarihsel olaylar değişmez. Ancak değişik zamanlarda olayların farklı özellikleri ele alınarak incelenir.
Tarihi bir olayın esasları değişmediği halde, zaman zaman yeniden ele alınarak incelenmesinin en önemli nedeni olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?
A) Tarihsel olaylara bakış açısının dönemlere göre değişmesi
B) Yeni belgelerin ortaya çıkması
C) Araştırmaların derinleştirilmesi
D) Yardımcı bilimlerden daha fazla yararlanılması
E) Diplomatik ilişkilerin ortaya çıkarılması

6.
Tarihe yardımcı bilimlerden bazıları ve inceleme alanları şöyledir;
Paleografya; Eski yazıları inceleyen bilim dalıdır. Epigrafya ; Kitabeleri inceleyen bilim dalıdır. Diplomatik ; Siyasi belgeleri inceleyen bilim dalıdır.
Bu bilim dallarından yararlanılarak aşağıdakilerden hangisi ile ilgili araştırma yapılamaz?
A) Kadeş Antlaşması
B) Hammurabi Kanunları
C) Hitit krallarının yazdırdığı yıllıklar
D) Topraktan yapılan araç-gereçler
E) Asurlulardan kalan ticaret tabletleri

7.
Hititlerin Anadolu'ya ne zaman ve nereden geldiğini araştıran bir tarihçi, aşağıdaki bilimlerin hangilerinden daha çok yararlanır?
A) Coğrafya-Etnografya
B) Kronoloji-Etnografya
C) Etnografya-Antropoloji
D) Paleografya-Arkeoloji
E) Antropoloji-Epigrafya

8.
Tarih öncesi devirlerin sonlarında hızlı bir toplumsal ilerleme ve kültürel yapıda önemli değişiklikler olmuştur.
Aşağıdakilerden hangisi insanların ihtiyaç fazlası mal üretimiyle ortaya çıkan bu durumun sonuçlarından biri olamaz?
A) Ateşin denetim altına alınması
B) Kölelik sisteminin oluşması
C) Ticaretin başlaması
D) Hukuk kurallarının ortaya çıkması
E) Özel mülkiyetin oluşması

9.
Tarih çağlarını birbirinden ayıran bir olayda öncelikle aşağıdaki özelliklerden hangisi aranır?
A) Doğal olayların sonucu olmalı
B) Toplumların büyük bölümünün yaşantısını değiştirmiş olmalı
C) Ticaretin gelişmesine katkıda bulunmalı
D) Yeni inanç sistemlerinin oluşmasına neden olmalı
E) Sanat akımlarının ortaya çıkmasını sağlamalı

10.

Tarih; öğretimi ve araştırmayı kolaylaştırmak amacıyla zamana, yere ve konuya göre sınıflandırılmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi, olayların zamanına göre yapılmış sınıflandırmaya örnek olarak gösterilebilir?
A) Bilim tarihi
B) Mezopotamya tarihi
C) Avrupa tarihi
D) Dinler tarihi
E) Yakınçağ tarihi

11.
Aşağıdakilerden hangisi tarih öncesi dönemlere ait bir gelişme değildir?
A) Ticaretin başlaması
B) Özel mülkiyet kavramının gelişmesi
C) Tek tanrılı dinlerin ortaya çıkması
D) Madenden eşya yapılması
E) Sınıf farklılıklarının ortaya çıkması

12.
Yazının icadı insanlık tarihi için çok önemli bir gelişmedir.
Aşağıdakilerden hangisi, yazının kullanılmasının ortaya çıkardığı sonuçlardan biri olamaz?
A) Tarih devirlerine geçişin başlaması
B) Toplumsal gelişmelerin hız kazanması
C) Edebi metinlere rastlanması
D) Tarih öncesi dönemlerin daha uzun sürmesi
E) Tarihi olayların yazılı belgelere dayalı olarak açıklanması

TARİH BİLİMİNE GİRİŞ III

1
Tarih biliminin inceleme konusunu en iyi ve doğru biçimde tanımlayan madde aşağıdakilerden hangisidir?
A)Tarih, inceleme konusu olarak, insanların düşünsel gelişimini ele alır .
B)Tarih, insan toplulukları arasında geçmişte yaşanmış olay ve gelişmeleri ele alır.
C)Tarih, insanların gelişimini efsane ve hikayeler yolu ile inceler.
D)Tarih, insan topluluklarının sosyolojik ve ekonomik yapılarını inceler.
E)Tarih, insanların gelişiminde dinsel inançların yeri ve önemini inceler.

2
Tarihi incelerken, olay ve gelişmeler üzerinde bir değerlendirme yapılırken en çok dikkat edilmesi gereken şey aşağıdakilerden hangisidir?
A)İncelenen olayın kayda değer bir materyal olmasına.
B)Çok ünlü kişiler ve çok büyük devletler arasında cereyan etmesine.
C)İncelenen olayın mutlaka bugün ile bağlantılı olmasına.
D)Olay incelenirken o dönemin koşulları ve değer yargıları içinde bir değerlendirme yapılmasına.
E)Ulusal çıkarlar, hak menfaatler gözetilmeli ve sonuçların bugün yaşayan devlete bir zarar vermemesine.

3
“Tarih Bilgisi” veya “Bilgi-Tarih” diye nitelendirilen kavramı en iyi biçimde ifade eden seçenek aşağıdakilerden hangisidir?
A)Tarihçilerin araştırmaları sonunda elde ettikleri bilgiye verilen addır.
B)Tarihçilerin belirli bir bilgi birikimi ve kültürlerini ortaya koydukları edebi eserlerine verilen addır.
C)Bilimsel deneyler, denekler üzerinde yapılan araştırma sonuçları ile elde edilen bilgiye verilen addır.
D)Bilimsel kurullarda onay görmüş, tez olarak kabul edilmiş bilgilere verilen addır.
E)İçinde anılar, mitoloji ve toplumları anlatan hikayeleri bulunduran bilgilere verilen addır.

4
Aşağıdakilerden hangisi, Tarihi bir bilim haline getiren yöntemler arasında YER ALMAZ?
A)Kaynak arama.
B)Verileri sınıflandırma.
C)Analiz etme ve eleştirisini yapma.
D)Sentez yapma.
E)Deney yapma.

5
Tarihe yardımcı olan bilim dalları arasında aynı kategoride sayabileceğimiz seçenek aşağıdakilerden hangisidir?
A)Etnografya-Kimya-Coğrafya.
B)Antropoloji-Diplomatik-Nümizmatik.
C)Coğrafya-Arkeoloji-Epigrafya.
D)Kimya-Filoloji-Diplomatik.
E)Arkeoloji-Sosyoloji-Kimya.

6
İnsanoğlunun henüz yazıyı bulamadığı ancak, insan ve toplum olarak var olduğu döneme ne isim verilir?
A)Tarihi devir.
B)Antropolojik devir.
C9Tarih öncesi (prehistorya) devir.
D)Kronolojik devir.
E)Arkeolojik devir.

7
Tarih ile Tarih öncesi arasına neye göre bir sınır koyulmaktadır?
A)Kültür aşmalarına göre bir sınır koyulmaktadır.
B)Yazılı belgelerin bulunmasına göre bir sınır koyulmaktadır.
C9İnsanların ortaya koydukları sanat eserlerine göre bir sınır koyulmaktadır.
D)İnsanların bilimsel buluşlarına göre bir sınır koyulmaktadır.
E)Toplumlarda meydana gelen sosyolojik ve teknolojik gelişmelere göre.

8.Tarih öncesi dönemde, “toplayıcılık ve avcılıktan üretim ekonomisine geçiş”in yaşandığı dönem aşağıdakilerden hangisidir?
A) Orta Taş Devri
B) Bakır Devri
C) Yontma Taş Devri
D) Tunç Devri
E)Cilalı Taş Devri

9
Aşağıdakilerden hangisi “Maden Devri” ile ortaya çıkan insanlığın gelişim evrelerinden birisi DEĞİLDİR?
A)İnsanoğlu ilk kez bir madeni (Bakır) bulmuş ve işlemeye başlamıştır.
B)Yazı ve takvim bulunup kullanılmaya başlanmıştır.
C)Çömlekçi çarkı, tekerlek ve kayık ortaya konmuştur.
D)Daha büyük yerleşmeler (Site) olarak örgütlenilmiş ve devlet anlayışı doğmuştur.
E)Köyler oluşmuş ve hayvanlar evcilleştirilmiştir.

10
Türkler tarafından ortaya konan, 365 gün ve 5 saatten oluşan, 12 yıllık bir dönemi esas alan takvime ne isim verilir?
A)Celali Takvimi
B)Miladi takvim
C)Rumi Takvim
D)Hicri Takvim.
E)12 Hayvanlı Türk Takvimi.

11
Hicrî-Kamerî takvimi kullanan Osmanlı Devleti, 1739’dan itibaren hangi amaçla Güneş yılını esas alan Rumî takvimi de
kullanmaya başlamıştır?
A)Mali işlerde kullanılmak üzere
B)Diplomatik yazışmalarda kullanılmak üzere
C)Ceza kanunlarını batıya uydurabilmek üzere
D)Batı dünyasından gelen baskılar üzerine
E)Arap dünyasından koparak Batı dünyası ile bütünleşebilmek üzere

12
Tarihte ilk yazıyı kullanan kavimler kimlerdir ve hangi yazı türünü kullanmışlardır?
A)Mısırlılar-Hiyeroglif Yazı.
B)Akadlar- Çivi Yazısı.
C)Hititler-Duvar Yazısı.
D)Frigler-Fenike Yazısı.
E)Sümerler-Çivi Yazısı.

13
Çivi Yazısı, Anadolu’ya hangi tarihte ve kimler tarafından getirilmiştir?
A)M.Ö. 3200’de Sümerler tarafından.
B)M.Ö.2000’lerde Asurlu tüccarlar tarafından.
C)M.Ö. 1800’lerde Hititler tarafından.
D)M.Ö. 900’lerde Urartular tarafından.
E)M.Ö. 1200’lerde Mısırlılar tarafından.

14
Mısır’da ortaya çıkmış, Anadolu’da da özellikle Hititler tarafından farklı özelliklerde kullanılan yazı türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fenike Yazısı
B) Çivi Yazısı
C) Resim Yazısı
D) Hiyeroglif Yazısı
E)Duvar Resmi Yazısı.

TARİH BİLİMİNE GİRİŞ IV

1
Tarih, geçmiş dönemlerde yaşayan insan topluluklarının bütün faaliyetlerini neden-sonuç içerisinde yer ve zaman göstererek ve belgelere dayanarak açıklayan sosyal bir bilimdir.
Bu açıklama çerçevesinde, Tarih araştırması yapan bir kimse, aşağıdaki hangi yöntemi KULLANAMAZ?
A.Kaynak taraması yapmak.
B.Olayların Kronolojik sınıflamasını yapma.
C.Olaylar arasında bağlantı kurmak.
D.Olayın geçtiği yerde araştırma yapmak.
E.Olayları gözlemleyerek birbirleriyle karşılaştırmak.

2

Tarih Olayları zamana, mekâna ve konuya göre sınıflandırılmıştır.
Bu sınıflandırmanın temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A.Olayların araştırılmasını ve öğretimini kolaylaştırmak.
B.Belli alanlarda branşlaşmayı sağlamak.
C.İnsanlara ilgi alanlarına göre tarihi olayları sunmak.
D.Tarihe ilgiyi artırmak.
E.Tarihi olaylardan dersler çıkarmak.

3

Neolitik devirde;
-Tarımsal hayata geçilmesi.
-Topraktan çanak-çömleklerin yapılması.
-Bitki liflerinden elbiselerin yapılması.
Göz önüne alınırsa aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
A.İnsanlar göçebe hayat tarzını benimsemişlerdir.
B.Bu devirde klan tipi aileler ortaya çıkmışlardır.
C.İnsanlar tüketicilikten üretici durumuna geçmişlerdir.
D.Üretimin artması ticari hayatı hızlandırmıştır.
E.Ateş bulunmuş ve kullanılmıştır.

4
Tarih öncesinde yaşayan insanlar sırasıyla taş, toprak ve madeni kullanmışlardır.
İnsanlar bu madenleri ilk defa aşağıdaki alanların hangisinde kullanmaya başlamışlardır?
A.İmar faaliyetlerinde.
B.Ticari ilişkilerde.
C.Kültürel alanda.
D.İletişim alanında.
E.Eşya ve alet yapımında.

5
- Paranın icat edilmesi.
-Yazının bulunması.
-Uluslar arası ticaretin başlaması.
-İskender’in Asya seferi.
Yukarıdaki verilerin aşağıdakilerden hangisinin oluşmasında etkili olduğu söylenebilir?
A.İlkçağ topluluklarının birbirinden ayrılmasında.
B.İlkçağ’daki düşünce hayatı ile doğu-batı kültürünün kaynaşmasında.
C.Değişik toplumların katkılarıyla ortaya çıkmasında.
D.Sömürgecilik faaliyetlerinin ortaya çıkmasında.
E.Toplumlar arasında savaşlar çıkmasında.

6
– Çivi yazısı demir devrinin sonlarında ilk kez Mezopotamya’da kullanılmıştır.
-Tunç devrinde Anadolu’da çivi yazısı kullanılmaya başlanmıştır.
Yukarıda verilen bilgiler dikkate alındığında aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
A.İlk bulunan maden demirdir.
B.Maden devirleri ikiye ayrılmıştır.
C.Maden devirlerinde tarımsal üretkenlik vardır.
D.Maden devirleri kullanılan araç ve gereçlerin niteliğine göre isimlendirilmiştir.
E.Arkeolojik kazılarda ilk önce demir sonra tunç ve son olarak da bakır araçlara rastlanılmıştır.

7

– İlkçağ M.Ö. 3000’lerden M.S. 375’e kadar
-Ortaçağ 375’ten 1453’e kadar
-Yeniçağ 1453’ten 1789’a kadar
-Yakınçağ 1789’dan günümüze kadar devam etmiştir.
Yukarıdaki bilgilere bakıldığında günümüze doğru gelindikçe daha kısa süre içerisinde çağların değiştiği görülmektedir.
Bunda aşağıdakilerden hangisinin etkisi YOKTUR?
A.Bilim ve teknolojideki gelişmeler.
B.Toplumsal değişimin hızlanması.
C. Yeni gelişmelerin hızla yayılması.
D.Dünya devletleri arasındaki ilişkilerin gelişmesi.
E.Büyük şahsiyetlerin şöhret kazanma arzuları.

8

Bir yerleşim yerinde yapılan araştırmada, bütün tarih öncesi devirlerin sırasıyla yaşandığı araştırılmıştır.
Buna göre bu yerleşim merkezinde Cilalı Taş (Neolitik) devrinden sonra aşağıdaki dönemlerin hangisine ait alıntıların bulunması gerekir?
A.Eski Taş (Paleolitik)
B.Orta Taş (Mezolitik)
C.Bakır Taş (Kalkolitik)
D.Tunç
E.Demir

9

Bir tarihi olayın önemi daha çok aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?
A.Önemli bir bölgede meydana gelmesi.
B.Köklü bir millet tarafından meydana getirilmesi.
C.Etkilediği insan sayısı ve etki süresi.
D.Büyük şahsiyetlerce meydana getirilmesi.
E.Önemli ekonomik neticeler doğurması.

10

Bir tarih araştırmacısının aşağıdaki davranışlarından hangisi YANLIŞTIR?
A.Olayları tarafsız (Objektif) incelemesi.
B.Geçmişteki olayları günümüz değer yargılarıyla yorumlaması.
C.Değişik kaynaklara dayalı belgelerden yararlanması.
D.Olaylarla ilgili kaynak taraması yaparak bütün belgeleri değerlendirmesi.
E.Olayın meydana geldiği yer ve zamanı belirtmesi.

11
Tarihi öğrenebilmek ve başkalarına öğretebilmek için zaman, mekân ve konularına göre sınıflandırma yapılmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi zamana göre sınıflandırmaya bir örnektir?
A. Avrupa Tarihi C. Balıkesir Tarihi
C. Orta Doğu Tarihi D. Tıp Tarihi
E. XV.Yüzyıl Türkiye Tarihi.

12
Tarih belgelere dayanan bir bilimdir. Tarih öncesi devirlere ait yazılı belgelerin olmayışı bu dönemin incelenmesini güçleştirmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi bu güçlüğü aşabilmenin bir yolu olarak gösterilirse doğru olur?
A.Tarih öncesi devirlerde yaşayan insanların kullandıkları araç-gereçlerin incelenmesi.
B.Toplumlar arasındaki ilişkilerin incelenmesi.
C.Tarih öncesi devirlerden kalan yazıtların incelenmesi.
D.Tarih öncesi devirlerle ilgili paraların incelenmesi.
E.Objektif araştırmalar yapılması.

13
İnsanlar günümüzde çok değişik sorunlarla karşı karşıya gelmektedirler. Bu sorunlara çözüm ararken kendinden önceki insanların da bu sorunlarla karşılaşmış olabileceğini düşünerek onların tecrübelerine yönelmek basit manada tarihin doğmasına neden olmuştur.
Bu paragrafta tarihi olayların hangi özelliği üzerinde durulmuştur?
A.Tarihi olayların deneyi yapılamaz.
B.Tarihi olayların yeri ve zamanı bellidir.
C.Tarihi olaylar arasında neden-sonuç ilişkisi vardır.
D.Tarihi olaylar günümüze ışık tutarak aynı hatalara düşülmesini önlemektedir.
E.Tarihi olayların oluşumunda maddi-manevi nedenler etkilidir.

14
Tarihi bir olayın belgelerini inceleyerek doğru değerlendirmek için, aşağıdakilerden hangisini daha fazla dikkate almak gerekir?
A.Günümüz koşullarının
B.Olayın geçtiği zamanın koşullarının
C.Olayın sonuçlarının
D.Olaydaki şahısların etkilerinin
E.Olayın nedenlerinin

15
Tarih öncesi devirleri araştıran bir tarihçi, aşağıdaki bilim dallarının hangisinden YARARLANAMAZ?
A. Etnografya C. Coğrafya
B. Nümizmatik D. Arkeoloji
E.Antropoloji

16

I. Tekerleğin kullanılması
II. Paranın icat edilmesi.
III. Ateşin denetim altına alınması.
IV. Takvimin düzenlenmesi.
V. Alfabenin oluşturulması.
Yukarıdaki olaylardan hangileri, Tarih devirlerinde gerçekleşmiştir?
A. I, III ve V B. II, III ve V
C. III, IV ve V D. I, IV ve V
E. II, IV ve V

17
İnsanlar Cilalı Taş Devri’nde yerleşik hayata geçmişlerdir.
Aşağıdakilerden hangisi, yerleşik hayata geçildiğini gösteren bir kanıt OLAMAZ?
A.Kerpiç evler yapılması
B.Üretime dayalı bir toplum hayatının oluşması.
C.Köy ve kent yaşamının başlaması
D.Mağara duvarlarına resimler çizilmesi.
E.Kil ve topraktan kaplar üretilmesi.

18
Tarih insanlıkla birlikte başlar ve yazı esas alınarak ikiye ayrılır. Yazının icadından önceki döneme “Tarih Öncesi” denir. Bu da kendi içinde “Taş” ve “Maden” devirleri olarak ikiye ayrılır.
Aşağıdakilerden hangisi, Maden Devri’nde insanoğlu’nun kullandığı ilk maden olmuştur?
A. Bakır B. Demir C. Civa
D. Kalay E. Tunç.

19

I. Ateşten yararlanmak
II. Topraktan çömlekler yapmak
III. Taş ve kerpiç evler inşa etmek
IV. Taştan silahlar yapmak
V. Bakırdan eşya üretmek
Yukarıdaki olaylardan hangisi, diğerlerinden daha sonra gerçekleşmiştir?

A. I B. II C. III
D. IV E. V


20
I. Yazının icat edilmesi
II. Taş aletlerin yapılması
III. Demirin kullanılması
IV. Ateşin denetim altına alınması
İnsanlığın uygarlık süreci ile ilgili yukarıdaki gelişmelerin kronolojik dizimi, aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A.IV – III – II – I
B.II – I – IV – III
C.II – IV – III – I
D.II – III – IV – I
E.I – II – III – IV

21
Tarih öncesi dönemleri inceleyen bir tarihçi öncelikli olarak ve en çok aşağıdaki bilim
dallarının hangisinden yararlanır?
A.Paleografya
B.Arkeoloji
C.Filoloji
D.Antropoloji
E.Epigrafya